Νεοσoί κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Νεοσoί κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Νεοσός κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Νεοσoί κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Νεοσός κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Νεοσoί κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Νεοσoί κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Νεοσός κρεατοπαραγωγής 8 ημερών
Σύγχρονες εγκαταστάσεις πτηνοσφαγείου
Σύγχρονες εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών
Μονάδα επεξεργασίας παρασκευασματων
Τμήμα πτηνοσφαγείου
Τμήμα πτηνοσφαγείου
Τμήμα πρόψυξης
Τμήμα πρόψυξης ταξινόμησης και διαλογής
Μονάδα επεξεργασίας παρασκευασματων
Μονάδα επεξεργασίας παρασκευασματων
Μονάδα συσκευασιας και τυποπoίησης
Μονάδα συσκευασιας και τυποπoίησης
Μονάδα συσκευασιας και τυποπoίησης